Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

I. Informacje ogólne

 

1.      Niniejsza Polityka prywatności Sklepu http://sklep.czuczu.pl jest skierowana do Klientów Sklepu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu, w tym nabywania Produktów lub Usług Elektronicznych.

2.      Regulamin Sklepu jest dostępny pod następującym adresem: http://sklep.czuczu.pl/pl/i/Regulamin/23.    Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu, a znajdujące się w Regulaminie Sklepu definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności.

4.      Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedawca.

 

II. Zbierane dane

 

1.      Klient może przeglądać Sklep bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień ustępu poniżej [Dane zbierane automatycznie].

2.      Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”),

3.      Pliki cookies, o których mowa w ust. 2, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Sklepu. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:

a)      podnoszenie jakości obsługi oraz świadczonych usług,

b)      poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Produktów,

c)       tworzenie statystyk oglądalności,

d)      ustalenie preferencji użytkownika, w tym Klienta oraz dostosowywanie oferty do jego potrzeb.

4.      Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.

5.      Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.

6.      Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW.

7.      Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie.

8.      Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

9.      Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży lub innej określonej Regulaminem Sklepu.

10.    Sprzedawca zbiera następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności dla potrzeb wystawienia faktur), adres e-mail, nick, telefon kontaktowy, adres dostawy Produktu, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie, dane dotyczące małoletnich znajdujących się pod opieką Klienta.

11.    Sprzedawca zbiera dane Klienta w celu zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży lub innej umowy określonej w Regulaminie Sklepu oraz w związku z wykonywaniem tej umowy, jak również dla celów promocyjnych, reklamowych lub marketingowych Sprzedawcy.

12.    Podmioty trzecie zbierają dane Użytkownika w celu umożliwienia korzystania z Infolinii oraz w celu realizacji płatności     

         za Zamówienie (dane zbierają operatorzy płatności, w tym "DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, operatora   

         serwisu Przelewy24.pl

13.    Rejestracja Konta Klienta wymaga od Klienta podania nazwy użytkownika (login) oraz Hasła. Nazwa użytkownika i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

 

 

III. Wykorzystanie danych

 

1.      Dane podane przez Klienta Sprzedawca wykorzystuje do:

a)      sprzedaży oraz świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Klienta,

b)      realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów,

c)       przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, zastrzeżeń oraz zapytań Klientów,

d)      wsparcia, realizacji procesów płatności oraz dostawy,

e)      dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,

f)       prowadzenia działań marketingowych, reklamowych lub promocyjnych.

2.      Sprzedawca oraz podmiot trzeci zbierający dane Klienta w celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, podmiot dokonujący dostawy lub podmiot trzeci realizujący płatności za Zamówienie, przekazuje dane Klienta innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Klienta lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi Klient zawiera Umowę Sprzedaży lub inną umowę określoną w Regulaminie Sklepu w ramach Produktu.

3.      W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, dane Klienta mogą być zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcę w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów, akcji promocyjnych, oraz innych działań marketingowych o podobnym charakterze.

4.      W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Klienta mogą być zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcą. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza również wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

5.      Możliwe jest gromadzenie adresów IP Klietnów odwiedzających Sklep Internetowy, dla celów diagnozowania problemów technicznych, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

6.      Klient może odwołać w każdym czasie oraz w wybranej formie (drogą elektroniczną lub na piśmie), swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych.

 

 

IV. Prawo dostępu do danych osobowych

 

Klientowi przysługuje, w granicach określonych przepisami prawa, uprawnienie do dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych.

 

 

V. Zabezpieczenie danych osobowych

 

1.      Sprzedawca oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2.      Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o korzystaniu z jego Konta Klienta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1.      Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.04.2014 r.

2.      Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.      Zmiana Polityki Prywatności może być dokonana wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie ze stosowanym odpowiednio Artykułem 10 ust. 3 Regulaminu.

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:8c8b667572a510394f664a43f52ffbe7#0}
Sklep internetowy Shoper.pl